Hotărârea nr. 447/2005

Hotărârea 447/2005 - Alocarea sumei de 45.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Generale a Pensionarilor din România pentru sustinerea cheltuielilor de întretinere a sediului si a dispensarului medical, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Generale a Pensionarilor din România pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a sediului și a dispensarului medical, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Generale a Pensionarilor din România pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a sediului și a dispensarului medical, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37706 din 30.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 45.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Generale a Pensionarilor din România pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a sediului și a dispensarului medical, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 45.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Uniunii Generale a Pensionarilor din România pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a sediului și a dispensarului medical, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Nr. 447 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

ecretarul municipiului, Jr. Mircea Jori