Hotărârea nr. 444/2005

Hotărârea 444/2005 - Mandatarea Primarului de a putea aproba în baza unei Dispozitii, acordarea pentru luna iulie 2005 a gratuitătii transportului urban pe mijlocaele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului de a putea aproba în baza unei Dispoziții, acordarea pentru luna iulie 2005 a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijlocacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora pentru luna mai 2005 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38.978/305/ 30.05.2005 al Serviciului Protecție socială prin care se propune mandatarea Primarului de a putea aproba în baza unei Dispoziții, acordarea pentru luna iulie 2005 a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, conform listei nominale structurate pe patru categorii de solicitanți, întocmită de către Serviciul protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii nr. 519/2002, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 102/1999, privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și ale Ordinului nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să poată aproba în baza unei Dispoziții, acordarea pentru luna iulie 2005 a gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali ai acestora, conform listei nominale structurate pe patru categorii de solicitanți, întocmită de către Serviciul protecție socială;

Art.2. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor lunare de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca se face din bugetul local, în baza Dispoziției primarului.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică, Serviciul protecție socială și RATUC Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:


Nr. 444 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


^Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj

A