Hotărârea nr. 443/2005

Hotărârea 443/2005 - Aprobarea acordării gratuitătii transportului urban cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora, pentru luna iunie 2005.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de analizare și avizare a caselor de vacanță

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru stabilirea criteriilor de analizare și avizare a caselor de vacanță, nr. 667/15.07.2009 emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 192898 din 29.09.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism pentru stabilirea criteriilor de analizare și avizare a caselor de vacanță;

în urma dezbaterilor care au avut loc;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. - Se aprobă criteriile de analizare și avizare a caselor de vacanță, în vederea emiterii de avize pentru documentații de urbanism și autorizarea construirii după cum urmează:

  • - în conformitate cu Legea nr 114/1996, republicată, casa de vacanță se definește astfel: Casa de vacanță este locuința ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și recreerii.

Construirea caselor de vacanță se autorizează la cererea persoanelor fizice și a agenților economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora sau concesionate în condițiile legii, în zonele stabilite prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii,

  • - aceste construcții nu vor fi acceptate ca rezidență principală, astfel că nu vor putea servi la eliberarea de acte de identitate pe respectiva adresă;

  • - la proiectarea și aprobarea caselor de vacanță se va avea în vedere îndeplinirea cumulată a următoarelor condiții:

- locuire nepermanentă destinată în special pentru sfârșitul de săptămână, ce nu presupune suparafețe mari de depozitare a hranei și altor bunuri; suprafața parcelei: min. 800 m.p.;

regim de înălțime: maxim 2 nivele, respectiv: parter, P-i M, D+P;

  • -  suprafața construită: A.C. max. = 150 m.p., indiferent de suprafața parcelei;

  • -  suprafața desfășurată: A.D. max. = 250 m.p. (repartizată pe unul sau două nivele);

  • -  ocuparea terenului: P.O.T. max. = 5%, indiferent de suprafața parcelei;

  • -   obligativitatea racordării la rețele de utilități: curent electric, apă, canalizare; într-o primă etapă se pot accepta rezolvări locale cu stații de epurare ecologice, puț forat sau fântână, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului;

la realizarea și finisarea construcțiilor se va utiliza lemn și piatră iar la acoperișul de tip șarpantă și țigla ceramică;

  • -  împrejmuirile vor fi cât mai transparente, din materiale și alcătuire care să permită vizibilitate maximă asupra peisajului;

accesul la parcele se va rezolva din drum public, iar pe o parcelă se va realiza o singură casă de vacanță;

amplasarea pe parcelă va asigura retrageri de min 5,0 m. spre drumul de acces și min 5,0 m. lateral și posterior.

Criteriile vor sta la baza întocmirii documentațiilor, a avizării și aprobării proiectelor pentru case de vacanță în zonele în care se permite această destinație, și care nu au fost anterior studiate prin PUZ/PUD.

Zonele se vor reglementa unitar prin documentații de urbanism întocmite pe întreaga unitate teritorială (U.T.R.) respectivă.

Art. 2. - Pentru amplasamentele anterior cuprinse în documentații de urbanism se mențin reglementările conform PUZ/PUD aprobate.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 443 din 6 octombrie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)