Hotărârea nr. 442/2005

Hotărârea 442/2005 - Cuprinderea în programul de investitii a obiectivului „Reabilitare drenuri si stabilizare versant Dealul Cetătuia – str. General Dragalina, municipiul Cluj-Napoca”, precum si operare de modificări în programul R.A.T. Cluj-Napoca, conform prevederilor H.G. nr. 326/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind cuprinderea în programul de investiții a obiectivului “ Reabilitare drenuri și stabilizare versant Dealul Cetățuia - str. General Dragalina , municipiul Cluj-Napoca”, precum și operare de modificări în programul R.A.T.Cluj-Napoca conform prevederilor H.G. nr.326/2005

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind cuprinderea în programul de investiții a obiectivului “ Reabilitare drenuri și stabilizare versant Dealul Cetățuia - str. General Dragalina , municipiul Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 41659 din 10.06.2005 al Direcției tehnice prin care se propune cuprinderea în programul de investiții a obiectivului “ Reabilitare drenuri și stabilizare versant Dealul Cetățuia - str. General Dragalina, municipiul Cluj-Napoca precum și operare de modificări în programul R.A.T. Cluj-Napoca conform H.G.nr.326/2005”

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin. 2 lit. n și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă cuprinderea în programul de investiții a obiectivului “ Reabilitare drenuri și stabilizare versant Dealul Cetățuia - str. General Dragalina , municipiul Cluj-Napoca ” la Cap. 63.02./C cu suma de 1.500.000 mii lei . Suma va fi obținută prin redistribuire de la Cap. 57.02. - învățământ urmând ca la rectificarea de buget , suma să fie restituită în acest capitol.

Art. 2 - Se aprobă cuprinderea în lista obiectivelor de investiții a modificărilor solicitate de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca , pentru care se suplimentează bugetul pentru 2005 cu suma de 30.000.000.000 lei alocată conform H.G. 326/2005 .

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii și operarea în bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca, se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr. 442 din 21 iunie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează : ecretarul municipiului jr. Mircea Jorj


o

■o

PROGRAM DE INVESTIȚII pe anul 2005

IUNIE 2005

TOTAL

din care:


140.835.797

79.418.323


140.835.797

79.388.323


39.966.662

22.484.915


100.869.135

56.903.408


98.266.297

56.903.407


35.371.668

23.843.909


837.669

175.910


62.056.960


32.883.588


A Lucrări In continuare


85.318.838

32.220.236


85.318.838

32.190.236


39.966.662

22.484.915


45.352.176

9.705.321


42.749.338

9.705.320


17.261.669

8.867.910


837.669

175.910


24.650.000


661.500


B Lucrări noi


52.382.959

47.198.087


52.382.959

47.198.087


0    52.382.959


0    47.198.087


52.382.959


47.198.087


14.975.999


14.975.999


37.406.960


32.222.088


32.056.960


2.883.588


24.650.000


661.500


7.406.960


2.222.088


30.000.000


30.000.000


30.000.000


30.000.000


INV

-mii lei-

C+M

Nr.

Denumire obiecliv

Valoare

Valoare

din care

PREVEDERI 2005

crt.

Nr.acord MF si data

totala

totala

Plăti

Rest de

TOTAL

DIN CARE FINANȚATE DIN

Nr.si dau Deciziei de aprobare

actualizata

cumulate

execuție

Surse

Alte

Credite    Fond

Buget

a Consiliului Local sau Jud.

proprii

(Populație)

bancare    spec.

Total

din care

31-12-04

Externe Int.

local

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9      10     11

12

13

14

C    Dotări Independente

3.134.000

3.134.000

0

3.134.000

3.134.000

3.134.000

0

0

0

si alte Investit!!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.

cri

Denumire obiectiv

Nr.acord MF si dau

„ Nr.si dau Deciziei de aprobare a Consiliului Local sau Jud.

Valoare totala

Valoare totala actualizata

din care

Plăti cumulate

31-12-04

Rest de execuție

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

CA?. A LUCRĂRI UE

85.318.838

85.318.838

39.966.662

45.352.176

42.749.338

INVEST. IN CONTINUARE

32.220.236

32.190.236

22.484.915

9.705.321

9.705.320

1

Contorizarea gazului metan

21.880.000

21.880.000

13.464.000

8.416.000

6.732.000

ctr.10181 Elsaco

3.051.236

3.051.236

3.051.236

0

0

2

Procurare harta topografica

2.321.838

2.321.838

403.000

1.918.838

1.000.000

a Mun. Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

3

MonUre CT-uri de bloc

27.475.000

27.475.000

5.975.000

21.500.000

21.500.000

0

0

0

0

0

4

Cogenerare CTZ

27.942.000

27.942.000

19.250.000

8.692.000

8.692.000

27.972.000

27.942.000

19.250.000

8.692.000

8.692.000

5

Contorizare individuală la încălzire

5.700.000

5.700.000

874.662

4.825.338

4.825.338

cu robinep termostatați și repartitoare electronice de costuri pentru 876 de aparaumente

1.197.000

1.197.000

183.679

1.013.321

1.013.320

0

1

2

3

4

5

6

CAP. B LUCRĂRI DE

52.382.959

52.382.959

0

52.382.959

52.382.959

INVESTIȚII NOI

47.198.087

47.198.087

0

47.198.087

47.198.087

1

Post de transformare 10/6 k/v

14.670.000

14.670.000

14.670.000

14.670.000

înlocuire transformatoare 6/0,4kv CTZ Someș Nord

14.670.000

14.670.000

14.670.000

14.670.000

2

Modernizare sistem

13.455.000

13.455.000

0

13.455.000

13.455.000

de pompare CTZ

13.455.000

13.455.000

0

13.455.000

13.455.000

3

Insulație de degazare a apei din

8.600.000

8.600.000

0

8.600.000

8.600.000

CTZ

8.600.000

8.600.000

0

8.600.000

8.600.000

4

Modificare regim funcționare

2.000.000

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

cazan CAF 100 Gcal/h

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

5

înlocuire arzătoare și automatiza-

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

re în CT-uri

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

6

Suții de hidrofoare

7.406.960

7.406.960

0

7.406.960

7.406.960

2.222.088

2.222.088

0

2.222.088

2.222.088

7

Implemenure sistem teletransmisie

250.999

250.999

0

250.999

250.999

date de la obievtivele automatizate la dispecer

250.999

250.999

0

250.999

250.999

9

Reabiliurea rețelei de apa fierbinte

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

(RAF) aferente CTZ Someș -Nord

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

PREVEDERI 2005

DIN CARE FINANȚATE DIN

Surse

Alte

Credite    Fond

Buget

proprii

(Populație)

bancare spec.

Total

din care

Externe Int.

local

de stat

7

8

9      10     11

12

13

14

7

8

9      10     11

12

13

14

17.261.669

837.669

0

0

0

24.650.000

24.650.000

0

8.867.910

175.910

0

0

0

661.500

661.500

0

0

6.732.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

21.500.000

21.500.000

0

8.692.000

0

8.692.000

0

837.669

837.669

3.150.000

3.150.000

175.910

175.910

661.500

661.500

7

8

9

10

11

12

13

14

14.975.999

0

0

0

0

37.406.960

7.406.960

30.000.000

14.975.999

0

0

0

0

32.222.088

2.222.088

30.000.000

8.725.000

0

5.945.000

0

5.945.000

8.725.000

0

5.945.000

5.945.000

13.455.000

0

13.455.000

13.455.000

0

13.455.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

0

2.000.000

3.000.000

3.000.000

7.406.960

7.406.960

2.222.088

2.222.088

250.999

250.999

3.000.000

3.000.000

Nr.

Denuuiire obiectiv

Valoare

Valoare

din care

PREVEDERI 2005

CTt

Nr.acord MF si data

totala

totala

Plăti

Rest de

TOTAL

DIN CARE FINANȚATE DIN

«Nr.si data Deciziei de aprobare

actualizata

cumulate

execuție

Surse

Alte

Credite    Fond

Buget

a Consiliului Local sau Jud.

proprii

(Populație)

bancare    spec.

Total

din care

31-12-04

Externe Int.

local

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9      10     11

12

13

14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9      10     11

12

13

14

CAP. C DOTĂRI 1NDEPEN-

3.134.000

3.134.000

0

3.134.000

3.134.000

3.134.000

DENTE SI ALTE INVEST.

0

0

0

0

0

0

1

Utilaje independente

2.000.000

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

0

0

0

0

0

0

2

înlocuire echipamente cu grad de

0

0

uzură avansat:

0

0

a) înlocuire vase de expansiune

756.000

756.000

0

756.000

756.000

756.000

0

0

0

0

0

0

b) înlocuire recipienți acumulare

378.000

378.000

0

378.000

378.000

378.000

0

0

0

0

0


/

Director economic, dr.ec.Ioan MoldoyOn