Hotărârea nr. 441/2005

Hotărârea 441/2005 - Desfiintarea pe cale administrativă a unor constructii/amenajări neautorizate de pe domeniul public.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desființarea pe cale administrativă a unor construcții/amenajări neautorizate de pe domeniul public

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desființarea pe cale administrativă a unor construcții - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38176 al Direcției control, prin care se propune desființarea pe cale administrativă a unor construcții;

Reținând prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiilor art. 38 alin. 2 lit. “f* “g” și “k” art. 68 alin 1 lit “a” “v” și “x” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Construcțiile executate fără autorizație de construire în sistem > »

provizoriu și demontabil (garaje, panouri publicitare, gherete, tonete, terase, etc.) pe domeniul public sau privat al statului, pe terenuri care urmează sau au fost retrocedate în baza legilor proprietății, în situația în care proprietarul acestora nu se va conforma măsurilor de desființare în termenul stabilit, se vor desființa pe cale administrativă.

Art. 2. Obiectele de orice fel (materiale de construcție, utilaje, mobilier uzat, aparatură de orice fel, stâlpișori) amplasate ilegal pe domeniul public, ai căror proprietari nu s-au conformat măsurilor de eliberare a amplasamentelor ocupate de acestea, în termenul stabilit, vor fi ridicate pe cale administrativă.

Art. 3. Eliberarea domeniului public se va realiza de către societatea desemnată, în vederea efectuării unor astfel de operațiuni, prin grija Direcției tehnice, iar cheltuielile aferente vor fi recuperate de la beneficiarii construcțiilor/amenajărilor și proprietarii obiectelor respective.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția domeniului public și privat și Direcția control.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Ăttila /

Contrasemnează:


Nr. 441 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Secretarul municipiului, \Jr. Mircea Jorj