Hotărârea nr. 440/2005

Hotărârea 440/2005 - Aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa specială de apă pentru anul 2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială pentru apă pe anul 2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.36.986/445 din 20.05.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială pentru apă pe anul 2005 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38, alin.2 lit. “n“ și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă lista obiectivelor finanțate din taxa specială pentru apă pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția control și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Dr. Laszlo Attila

Z7

Nr. 440 din 21 iunie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: cretarul municipiului,


CONSILIUL LOCAL AL

Anexa la Hotararea nr.440 din 21 iunie 2005


MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială pentru apă pe anul 2005

Nr.crt

Denumirea obiectivului

Propuneri 2005 - mii Iei

1.

Extinderea rețelelor de canalizare - etapa I str.Timisului

1.500.000

2.

înlocuirea rețelelor de apă potabilă - etapa II str. Cometei

3.500.000

TOTAL R.A.J.A.C.

5.000.000

3.

Reabilitare sistem scurgere al apelor de suprafață în cartierul Dâmbu Rotund

4.000.000

TOTAL CONSILIUL LOCAL

4.000.000

TOTAL TAXĂ SPECIALĂ PENTRU APĂ

9.000.000