Hotărârea nr. 44/2005

Hotărârea 44/2005 - Aprobarea utilizării sumei de 300.000.000 lei pentru cofinatarea si acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului „Evaluarea proiectelor din administratia publică”, proiect cu finantare PHARE.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA R E

privind aprobarea utilizării sumei de 300.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Evaluarea proiectelor din administrația publică”, proiect cu finanțare PHARE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 300.000.000 lei pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Evaluarea proiectelor din administrația publică”-proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 144 din 15.02.2005 al Biroului mass media, integrare europeană prin care se propune aprobarea utilizării sumei de 300.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Evaluarea proiectelor din administrația publică”, proiect cu finanțare PHARE;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 300.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Evaluarea proiectelor din administrația publică”, proiect cu finanțare PHARE, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică ș Direcția învățământ, cultură.

i                           i                         7

Nr. 44 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Contrasemnează Secretarul Municipiului Jt. Mircea Jorj ;

Anexa D. fJiițjelul proiectului

Cheltuieli

 • 1. Resurse umane__

 • 1 1 SjI.hu (cost lOkll |         4 I 1.1

1 1 1 Tehnic

 • 1111 Coordonator____

 • 1112 Asistent

1 1 2 Admnus(n111v/ personal <i•.;«i Ii,ii

 • I 1 2.1 Contabil______

 • II 2 2 Inlor maticieni_________

___1 1 2 3 t valuatnr extern _

1 2 Salam (cosi 1'4.il. prf .r'.-i.tl din atjr.i l .iu ii

1 3 Diurna pentru duplasân/ealal*4ii

1 3 I In .if.ir.i I.hii ||ii•(Sdii.ilul piui,-. t-um!

1 3 2 Local (personalul proiectului)

I 3 3 I’.ulii ipanh !,i iuillill.llli/r'i ntelinb*

Subtotal Resurse umane

 • 2. Transport__        __

 • 2 1 transport înl'-m. ilu-''.4

2.2 Transport local________

Subtotal Transport__________

 • 3. Echipamente si bunuri

 • 3 1 Achi/iltp sau închiriere v«*lii

 • 3 2 Mobila. udupam-ms- i^mplf'*- '

 • 3 2 1 M ol Mia birou

3  2 Computere jm| mii.r le

3 2 3 I el i * Ion și fa x

3 3 Componențe/echipainent pe ulm ii'i.u-- h? ti

3 4 Aîtr.Te (va turjam spui ifî«.aii)

Subtotal Echipamente si bunuri

 • 4. Costuri birou lor.il proiect

 • 4 1 Costuri pentru vehicule

 • 4 2 Chiria pentru biȚOUn

 • 4 3 Consumabile pentru birou

3. ? Aii--           țet /fax. elertmatal-

Șubtotal Costuri birou local proier f

 • 5. Alte coșțuri, servo__

 • 5 i Publicații__

 • 5 2 Studii, cercetare__

i . tiț

 • 5 4 Coșlun de evaluare

5 f traduceri. înlerpreb_______

ținan ....... •  ■ l'i ha

5 7 Costul conferințelor/seminalului

5 7 1 Costuri legate de materiale i.hda li ep-0 p; curo)___

5 7 2 Costull legale «ie masa ;-a:1 ■ ip. uih

= '250/seminjr)

5 8 Acțiuni pentru vizibilii.ale

SubtotnrAfh! costuri, servicii

j Cosftiiifi'n ll'R)’

Anul V

Unil.ilc

fl (iiii(.1(i

Cost unitar (in

Costuripn

EUR)’

1 ‘

1

0

|>i* lun.i

0

1920

1 ?()(

]>'* lniki

0

1IH UJ

. .Ci.:1"'

)

n

|*«- I.ir.,1

0

p* .*•

Nu osie cazul

0

pe .'I

0

0

!>•• /i

0

4420

0

?' >0< i

pe .’JK’I

0

0

0

2000

0

(•••VI -I»I 1

0

li

0

iE'0

1           ,1 T.l 1

f           1011

6

0

1570

0

0

pe liin.i

0

pe lun.i

G(>(!

pe lun.i

£03

pe Iuii.i

0

1801)

0

2200

4900

0

0

VIU

0

u

0

?• fll.

II

0

10300

0


Cheltuieli

Uult.lte

II mut.Hi

< u',1 ii.u:.it pii

1 tlH)

i mo'

6. Altoie

i

Subtot.il Attoto

c

7. Subtotal costuri directe proiect (1-6)

8. Costuri adininislrativc(m«.ix»muni 7% (Jiu iin.i 7. tAii .osturi directe proiect)

I

. I__________

9. Total costuri eligibile proiect (7+

71090|


Surse de finanțare preconizate

Suma

Procent

EUR

din total

%

_

Contribuția

financiara

5 api’csntului

3690

13

n

Contribuția

din partea

comisiei so

licitata prin

aceasta cer

ere

17400

87

Contribuția

fii) din pane

a a'tor Insti

tuti: Europe

ne sau Stat

e Membre UE

Contribuții ce la alte cr

C STcIS‘ii.

Mume

Cor,a;-.:i

TOTAL COMTRIS'JTi

21090

10u

L

I

Venituri a -

ecte cane-a

te ce crc-.e

I

I

TOTAL C-E

21090

i           10"