Hotărârea nr. 439/2005

Hotărârea 439/2005 - Concesionarea unui teren (extindere locuintă pe teren situat în calea Dorobantilor nr. 78)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren.

(extindere locuință pe teren situat în Calea Dorobanților nr.78)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42435 din 13.06.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.78, în suprafață de 15,68 mp., în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată, ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 15,68 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.78, în favoarea d-nei Irimie Camelia Veronica și asociații, în vederea extinderii apartamentelor nr.29 și 32.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 100 EURO/mp., indexată.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila

Nr.439 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Contrasemnează: icretarul municipiului