Hotărârea nr. 434/2005

Hotărârea 434/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 277/2004 (prelungirea valabilitătii asocierii dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Parcul distractiv Fărcas SRL).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 277/ 2004 (prelungirea valabilității asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Parcul distractiv Fărcaș S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 277/ 2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13.651/ 421/ 28.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 277/ 2004, în sensul prelungirii valabilității asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Parcul distractiv Fărcaș S.R.L.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. x și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art. I al Hotărârii nr. 277/ 2004, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Parcul distractiv Fărcaș S.R.L., pentru o perioadă de zece ani, începând cu data de 01.07.2004, cu posibilitatea de prelungire, având ca obiect exploatarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Simion Bărnuțiu (lângă Stadionul Ioan Moina), având o suprafață de 500 mp., pentru amplasarea și exploatarea unui parc de distracții.”

Art. 2. Se modifică art. II, pct. a al Hotărârii nr. 277/2004, care va avea următorul cuprins:

“a) Să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca suma de 2.000.000 lei indexabili/lună (200 lei noi indexabili/lună), până în data de 25 a lunii curente.”

Art.3. Se modifică art. III al Flotărârii nr. 277/ 2004, care va avea următorul cuprins:

“ Durata asocierii este de 5(cinci) ani, începând cu data de 01.07.2004, cu posibilitatea prelungirii ei.”

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția urbanism și Direcția economică.

Nr. 434 din 21 iunie 2005                            Președinte de^ședință,

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)               Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează,


Secretarul municipiului,

Jr. Mircea JorL '--