Hotărârea nr. 432/2005

Hotărârea 432/2005 - Vânzarea unor spatii cu altã destinatie în baza Legii nr. 550/2002.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vanzarea unor spatii cu alta destinație in baza Legii nr.550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale Comisiei constituita in baza Legii nr.550/2002 si a Hotărârii nr.858/2004 privind vanzarea spatiilor cu alta destinație - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Alin Tise, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr.550/2002 cu privire la negocierea vanzarii unor spatii cu alta destinație pentru care exista sentințe definitive si irevocabile care stabilesc prețul minim de negociere precum si pentru alte spatii care indeplinesc condițiile de vanzare prevăzute de Legea nr.550/2002;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art.38 al.2 si 46 din Legea nr.215 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba vanzarea prin negociere directa a următoarelor spatii:

1 . S.C. MATIA IMPEX S.R.L. .reprezentata prin Mot Ștefan, prețul conform raportului de evaluare este 2.000.000.000, prețul final de vanzare este 2.050.000.000 lei la care se adauga TVA.care se va achita integral la semnarea contractului.Spațiul este situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Lapusului nr.39, suprafața utila 114,23 suprafața desfasurata 139,5 mp.,cota indiviza teren 82 mp.Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

2. OLTEAN DORINA , prețul conform raportului de evaluare este 965.000.000 lei. prețul final de vanzare este 1.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata; avans 25% la data semnării contractului , iar diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. G. Sincai nr.16, suprafața utila 46,01 mp., suprafața desfasurata 68,94 mp. cota indiviza teren 12,4 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 3.5. C. EUROMYM IMPORT EXPORT S.R.L., prețul conform raportului de evaluare este 4.654.000.000 lei, prețul final de vanzare este 5.150.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 50% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.5 , suprafața utila 67,49 mp., suprafața desfasurata 108,03 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 4.5. C. SPIDER IMPEX S.R.L. reprezentata prin Rus Vasile , prețul conform raportului de evaluare 90.000.000, prețul final de vanzare este 108.000.000 lei la care se adauga TVA, cu plata integrala la semnarea contractului . Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Hasdeu nr.2, suprafața utila 22,23 mp., suprafața desfășurată 33,2 mp. teren in cota indiviza 15,45 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

    • 5.5. C. UNIVERS S.R.L., reprezentat prin Baies Alexandru , prețul conform raportului de evaluare este 1.375.600.000 lei, prețul final de vanzare este 1.400.000.000 lei la care se adauga TVA care se va achita integral la semnarea contractului . Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.4 , suprafața utila 54,33 mp.,suprafața desfasurata 62,01 mp., teren in cota indiviza 37 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 6.5. C. S.C. MEDIOPTIC S.R.L., reprezentat prin Neamtu Monica.Pojonie Felicia, Morar Daniela.Moldovan Simona prețul conform raportului de evaluare este 3.200.000.000 lei, prețul final de vanzare este 3.850.000.000 lei care va fi achitat integral la semnarea contractului. Spațiul este situat in Cluj- Napoca b-dul Eroilor nr.1 , suprafața utila 65,10 mp.,suprafața desfasurata 102,56 mp., teren in cota indiviza 28 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat

  • 7.5. C. DECAPA IMPORT EXPORT S.R.L., prețul conform raportului de evaluare este 480.000.000 lei, prețul final de vanzare este 420.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Universității nr.1 , suprafața utila 27,50 mp., suprafața desfasurata 29,10 mp.,teren in cota indiviza 8 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 8.5. C. STADI IMPEX S.R.L., prețul conform raportului de evaluare este 1.785.300.000 lei, prețul final de vanzare este 2.000.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 30% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Oașului nr.120 , suprafața utila 88,14 mp., suprafața desfasurata 114,31 mp..teren in cota indiviza 421,2 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

  • 9.5. C. TRANSIMPEX FELA COMPANIE DE IMPORT EXPORT SERVICII S.R.L., prețul conform raportului de evaluare este 680.000.000 lei, prețul final de vanzare este 850.000.000 lei la care se adauga TVA, modalitatea de plata: avans 25% la semnarea contractului, diferența in rate lunare eșalonate pe 3 ani. Spațiul este situat in municipiul Cluj- Napoca str. Petofi Sandor nr.1O , suprafața utila 32,51 mp., suprafața desfasurata 45,47 mp..teren in cota indiviza 47 mp. Procesul verbal din anexa face parte din prezentul referat.

ART.2 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Jr. Mircea Jo


Nr. 432 din 21 iunie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)