Hotărârea nr. 430/2005

Hotărârea 430/2005 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 -proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 42083/43/13.06.2005 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.” " și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism :

24295/5291/28.04.2005- FLOREA FLORIN +FLOREA AUREL -Amplasare imobil de locuit str. E. loesco

26373/5292/28.04.2005- ILEA VIOREL - Construire casă familială

str. Minerilor nr.20

29698/5294/28.04.2005- SC GLAS TRANSILVANIA SRL- Extindere și etajare imobil

str. Pajiștei nr. 12

27208/5299/28.04.2005- MOLDOVAN GHEORGHE - Corelare cu PUD- Locuință familială Colonia Borhanci f.n.

/5303/18.05.2005- AG. REG. PROTECȚIA MEDIULUI - Amplasare stații monitorizare calitate aer-str. A.VIaicu și Bd. I Decembrie 1918

28217/5305/18.05.2005- SC ELSO SRL - închidere terase pentru extindere spațiu comercial

str. Primăverii nr. 11 A

29590/5306/18.05.2005- COSMA MIRCEA OVIDIU - Construire locuință familială

str. A. Vlaicu nr.10

27280/53 10/18.05.2005 - MUREȘAN MARIUS - Deschidere acces din exterior - parter

str. Gârbău nr.5

27322/5311/18.05.2005 - FLOREA CONSTANTIN - Deschidere acces direct la parter de bloc str. Gh. Dima nr. 8

30719/53 12/18.05.2005- COLT CĂTĂLIN- Construire locuință famililală

str. Făgetului f.n

34436/5313/18.05.2005-GALFI DUCA CSABA - Extindere locuință

str. V. Lupu nr.6

29165/5314/18.05.2005- SOPORAN BIANCA - Construire imobil de locuit

str. C.A Rosetti nr.20

32003/5316/18.05.2005- VNCZE GHEORGHE - Extindere, mansardare și amenajare casă familială str. Călan nr.14

32046/5317/18.05.2005- NEMEȘ ILIE - Extindere și etajare construcție existentă

str. Gh. Marinescu nr.24

28470/5318/18.05.2005- TIBREA RODICA - Amplasare locuință familială, D+P+M

str. Pasteur nr.66

28756/5319/18.05.2005- FENEȘAN IOAN DORIN- Reamenajare acces în spațiu comercial Calea Florești nr. 74

29214/5320/18.05.2005- ANDREEA IOAN DORIN - Deschidere acces direct din exterior

( Centru Medical "MEDSTAR") str. Izlazului nr. 13 26505/5321/18.05.2005- FLOREA V1RGIL - Amplasare locuință familială S+P+M și garaj str. Stănescu Popa nr.3

27288/5322/18.05.2005- SZEKELY IULIA - Extindere anexă gospodărească

str. Al. Sahia nr.2

26650/5323/18.05.2005- GORCEA OVIDIU - Construire imobil de locuit P+E+M

str. Bucura nr.3

18837/5324/18.05.2005- CUCU NORA IONELA- Amenjare acces direct dintr-o circulație publică str. Gr. Alexandrescu nr.7

29601/5325/18.05.2005- GLIGAN SPANIOL ALADAR - Reconstruire împrejmuire + construire

copertină auto

str. E. Grigorescu nr.85


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Dr. Laszlo Attila


Nr. 430 din 21 iunie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)