Hotărârea nr. 43/2005

Hotărârea 43/2005 - Aprobarea utilizării sumei de 365.000.000 lei pentru cofinantarea si acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului „Departament de dezvoltare locală-instrument operational de gestionare eficientă a fondurilor”, proiect cu finantare Phare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării sumei de 365.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Departament de dezvoltare locală-instrument operațional de gestionare eficientă a fondurilor”, proiect cu finanțare PHARE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 365.000.000 lei pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Departament de dezvoltare locală-instrument operațional de gestionare eficientă a fondurilor”-proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145 din 15.02.2005 al Biroului mass media, integrare europeană prin care se propune aprobarea utilizării sumei de 365.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Departament de dezvoltare locală-instrument operațional de gestionare eficientă a fondurilor”, proiect cu finanțare PHARE:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 365.000.000 lei, pentru cofinanțarea și acoperirea costurilor neeligibile din cadrul proiectului “Departament de dezvoltare locală-instrument operațional de gestionare eficientă a fondurilor”, proiect cu finanțare PHARE,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică ș Direcția învățământ, cultură.

■>                                9                             7

Nr. 43 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


{președinte da ședință, Dr. Laszl/ AttilaContrasemnează

Secretarul Municipiului \Jr. Mircea Jorj

A


■țofesiLlUL LOCALĂL MUNICIPIULUI ' '             CLUJ-NAPOCAAnexa B. Bugetul proiectului


1. Resurse umane_______________

1.1 Salarii (cost total, personal local)3

1.1.1 Tehnic______________________

Coordonator proiect_________________

Asistent proiect


Expert financiar

Consultant mass media___________________

Evaluator extern___________________________

1.3 Diurna pentru deplasări/călătorii~_________

 • 1.3.1 In afara țării (personalul proiectului)

 • 1.3.2 Local (personalul proiectului)

 • 1.3.3 Participant) la seminarii/conferinte sijtfiaâ


2. Transport5

2.1. Transport internațional

2 2 Trar.scm* local       ____________________________________


3. Echipamente si bunuri7_____________________________________

3.1 Cumpărări sau închirieri de vehicule'___________

3 2 Mobilier, echipamente, computere, echipamente de instruire etc.-csmponente IT* ccmputere______________________

3 3 Piese de schimsfechipamer.te pentru mașini.scule

3.4 Alele (vă rugam specificau)


pe lună pe lună


pe lună pe luna pe lună


pe zocr ce lună


ce buc


4. Costuri birou local proiect9

4.1 Costuri vehicule ( benzină, verificări tehnice, etc)

pe lună

4.2 Cn firou

pe lună

12

50

4 3 Cc     nabile - rechizite de birou

ce lună

12|

50

4.4 Alte servicii:

 • - tel/fax, Internet. electricitate/încălzire, întreținere.

 • - alte servicii de birou;

materiale promoționale pregătire de solicitant în proiect, broșuri, pliante, cărți, adresă internet, etc

pe lună

12

5. Atte costuri, servicii10

5.1 Publicații" (ex materiale promoționale, broșuri, pliante, cărți, pagini web . s.a)-evaluarea

pe ex

200

cHlSS

5 2 Studii, cercetări '

SSKb&

5.3 Costuri de audit (costuri de auditare a proiectului)1*

250p§^^^0

5.4 Costuri de evaluare

5.5 Traduceri, interpreți

5.6 Servicii financiare (garanții financiare etc.)

5.7 Costul conferințelor/seminariilor

feisârvXtm&NAnexa B - BUGETUL PROIECTULUI


Comentarii la buget

 • I Bugetul trebuie sâ acopere toate costurile eligibile ale operațiunilor, nu numai contribuția Autontății Contractante Toate articolele trebuie defalcate .n componente individuale Trebuie specificat numărul de unități pe fiecare componentă

2. Bugetul se stabilește 'n Euro folcs.nd cursul Inforeuro disponibil pe Internet : wvAv.mfoeuropa.ro

 • 3 Daca personalul nu este cu normă -otreapă in proiect procentul de participare trebuie indicat în descnerea articolului de cheltuială și reflectat in numărul de unități (nu in costul unitar)

 • 4 Ind-cati tara ur.se diurna este realizată ș rata de diurnă aplicabilă (care nu trebuie sa depășească nivelele aprobate de Comisia Europeana) Ciuma acoperă cazarea, masa, transportul Iccal la locul mișunii și cheltuieli diverse

 • 5 Pentru participant» la confennțe și semma’ni rezidențiale pentru care serviciile de subzistență «unt subccntractate

 • 6  Indicați locul plecări și destra-a

 • 7 Cesturi de cumpărare sau de 7rcb:r e-e

 • 8 Ccar dacă sunt direct legate ce proiect și foarte bine justificate

 • 9 Aceste cost-- acoperă coar costul soaf c- incn.- ate special centru act;-.-tărie cir. pro ec: Costurile obișnuite de închidere ș alte servicii a e organizaților participante se includ in ccstur'.e administrative 'a linia de cuget 8 Această c“ r e coate accoer. ceasemenea sanie ce cursurii semna-; conferințe, etc corform nevoilor proiectului

IC ■ tr.fic.at- deta e Sume forfetare nu se acceptă

 • II inc..ab atei numai când este ccmpiet subccntractat

 • 12 Cesturile pentru A.D-T sunt CE-iGA'Cn - E-e nu vor putea cecăș 1% din tota'u cost.rifcr e g c;ie

 • 13 Aite ccstun direct legate de activitătue proiectului care nu sunt incluse in liniile de bu-get de mai sus sunt justificate ș-nu s->r-t totai subccntractate Sun: vizate in special costume de investi constr.ctn etc Va rugam specificați