Hotărârea nr. 429/2005

Hotărârea 429/2005 - Aprobarea P.U.Z. pentru Zona rezidentială „Cetatea lui Vlad”, str. Valea Seaca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona rezidențială " Cetatea lui Vlad" str. Valea Seacă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ - pentru Zona rezidențială " Cetatea lui Vlad", str. Valea Seacă f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.42078/43 /13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe, str. Trifoiului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15044/ 5101/ 17.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona rezidențială " Cetatea lui Vlad", str. Valea Seacă f.n. beneficiar Bunea Alexandru, și regulamentul aferent, în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice corespunzătoare pentru destinația de locuințe individuale și colective mici UTR= L3a și introducerii în intravilan a zonei studiate și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15044/ 5101/ 17.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:


Setretarul municipiului ,

Jr. Mircea Jiirj___

Nr. 429 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)