Hotărârea nr. 425/2005

Hotărârea 425/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri si spatii comerciale, D+P+3E, str. Câmpului nr. 84-86.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri și spații comerciale, D+P+3E, str. Câmpului nr. 84-86

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri și spații comerciale, D+P+3E, str. Câmpului nr. 84-86 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42082/ 43/ 13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri și spații comerciale, D+P+3E , str. Câmpului nr.84 - 86;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 24296/5276/28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Sc aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri , D+P+3E, str. Câmpului nr. 84-86 , beneficiar KIS IOAN , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri și spații comerciale D-t-P+3E, amenajarea incintei cu alei,parcări aferente funcțiunii, plantații , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 24296/5276/ 28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Ăttila


Nr. 425 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)