Hotărârea nr. 424/2005

Hotărârea 424/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, D+P+2E+M, str. Fagului nr. 28A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colective , D+P+2E+M, str. Fagului nr. 28A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective ,D+P+2E+M, str. Fagului nr.28A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42080/43/13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+2E+M, str. Fagului nr.28A;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24320/5301/28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu D+P+2E+M, str. Fagului nr.28A, beneficiară Dâmbean Simona Stefania, prin care se propune amplasarea unui imobil, cu regim de înălțime D-*-P+2E+M, din două tronsoane pentru locuințe, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.24320/5301/28.04.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 424 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Jr. Mire