Hotărârea nr. 423/2005

Hotărârea 423/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuinte colective, D+P+2E, str. Fagului nr. 38.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe colective , D+P+2E, str. Fagului nr. 38

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobile de locuințe colective ,D+P+2E, str. Fagului nr. 38 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42081/43/13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+2E, str. Fagului nr.38;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 20098/5300/28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe colective, cu D+P+2E, str. Fagului nr.38A, beneficiari Meșter Călin și asociații, prin care se propune amplasarea a trei construcții de locuințe colective, cu regim de înălțime D+P+2E, cu garaje auto la demisol, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.20098/5300/28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jori--

Nr. 423 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)