Hotărârea nr. 421/2005

Hotărârea 421/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, S+P+2E+M, str. Negoiu f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective , S+P+2E+M, str. Negoiu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E+M, str. Negoiu f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42075/43/13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E+M, str. Negoiu f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19117/5255/ 28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu S+P+2E+M, str. Negoiu f.n., beneficiară : Coman Maria, prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuințe colective, S+P+2E+M, cu garaj colectiv la subsol, reglementarea accesului prin drum regularizat, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 19117/5255/28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE

Dr. Laszlo Attila

Nr. 421 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)