Hotărârea nr. 420/2005

Hotărârea 420/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, S+P+”E, str. Trifoiului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe, S+P+2E, str. Trifoiului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe, str. Trifoiului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42074/43/13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe, str. Trifoiului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2394/4913/20.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f ’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe cu S+P+2E, str. Trifoiului f.n. beneficiar Tripak Anișoara, prin care se propune amplasarea unei construcții pentru locuințe, S+P+2E, cu amenajarea parcelei cu alei de acces auto și pietonal, spațiu verde, punct gospodăresc,precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2394/4913/20.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează: ^retarul municipiului,

Nr. 420 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptață cu 26 voturi)