Hotărârea nr. 42/2005

Hotărârea 42/2005 - Inventarul bunurilor care apartin deomeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a municipiului Cluj-Napoca-proiect din inițiativa consilierilor locali;

Văzând referatul nr. 465 /452/1 1.02.2005 al Direcției fondului imobiliar dc stat, prin care se proptim analizarea situației juridice a unor imobile incluse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public a municipiului Cluj-Napoca;

Cinând con: de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia a l egii nr.354/15.07.2004, pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84'1995. a Leui nr.501/1 1.07.2002. pentru aprobarea O.U.G.nr.94/2000. privind retrocedarea unor bunuri imobile care ai aparținut cultelor religioase din România,

Potrivit dispozițiunilor aii.38 al. 2 lit.”f* și 46 din Legea nr.21 5/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Imobilele de interes public local, care sunt proprietatea unor instituții de învățământ universita nu sunt cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Imobilele aparținând domeniului public al municipiului, care au fost revendicate de cultele religioase, se includ în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. până I soluționarea cererii de revendicare.

Art.3.Imobilele aparținând domeniului public al municipiului, a căror nudă proprietate a fost retrocedat cultelor religioase in baza unor decizii emise de Guvernul României-Comisia specială de retrocedare a une bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, emise în temeiul Legii nr.501/2002. nu s includ în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art.4. Imobilele aparținând domeniului public al municipiului, care au fost retrocedate cultele religioase din România în baza unor hotărâri sau ordonanțe de urgență ale Guvernului României, care nu și-a produs efectul și care urmează cursul prevăzut de Legea nr.501/2002. se includ în inventarul bunurilor di domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. până la soluționarea cererii de revendicare.

Art.5. Imobilele aparținând domeniului public al municipiului, care au fost retrocedate cultek religioase din România în baza unor hotărâri sau ordonanțe de urgență ale Guvernului României, care și-a produs efectul, nu se includ în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art.6. Imobilele aparținând domeniului public al municipiului, care au fost retrocedate în temeiul alt< legi sau sentințe judecătorești, care au fost intabulate în favoarea unor persoane fizice sau juridice, nu se inclu în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art.7. Nu se includ în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. imobilele deținute de unitățile d învățământ preuniversitar în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestoi fiind alte persoane fizice sau juridice.

Art.8. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de sta Direcția domeniului public și privat și DirecțiaNr.42 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)