Hotărârea nr. 419/2005

Hotărârea 419/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuit, D+P+E+M, str. Dorobantilor nr. 61-63.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuit, D+P+E+M, str. Dorobanților nr. 61-63

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuit, str. Dorobanților nr. 61-63 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.42072/43/13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuit , str. Dorobanților nr.61-63 Cluj-Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9799/5073/ 03.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit cu D+P+E+M, str. Dorobanților nr. 61-63, beneficiar Muntean Mircea prin care se reglementează construirea unui imobil pentru locuințe, D+P+E+M, în retragere la 30 m. de la frontul străzii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 9799/5073/03.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszlo Attila

Nr. 419 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează: ecretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj

—X