Hotărârea nr. 416/2005

Hotărârea 416/2005 - Stabilirea raporturilor de colaborare între municipiul Cluj-Napoca, România şi provincia Parma, Republica Italiană.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea raporturilor de colaborare între municipiul Cluj-Napoca, România și provincia Parma, Republica Italiană

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea raporturilor de colaborare între municipiul Cluj-Napoca și provincia Parma pe baza proiectului de protocol anexat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41838 din 10.06.2005 al Direcției învățământ, cultură, prin care se propune stabilirea legăturilor de colaborare a municipiului Cluj-Napoca cu provincia Parma;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 38 al. 2. lit. ”x” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă stabilirea legăturilor de colaborare dintre municipiul Cluj-Napoca și provincia Parma, Republica Italiană.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură.


Președinte de ședință Dr. Laszlo/Attila


Nr. 416 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj