Hotărârea nr. 415/2005

Hotărârea 415/2005 - Alocarea sumei de 453.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Scolar Judetean Cluj pentru realizarea unui „Centru de Resurse pentru Educatie Inclusivă”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 453.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru realizarea unui “Centru de Resurse pentru Educație Inclusivă”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 453.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru realizarea unui “Centru de Resurse pentru Educație Inclusivă”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 39423 din 31.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 453.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru realizarea unui “Centru de Resurse pentru Educație Inclusivă”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 453.000.000 de lei de Ia bugetul local pe anul 2005 Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru realizarea unui “Centru de Resurse pentru Educație Inclusivă”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Mass-Media, Integrare Europeană și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo/Ăttila

Nr. 415 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: retarul municipiului,