Hotărârea nr. 414/2005

Hotărârea 414/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societătii Române de Ultrasonografie în Medicină si Biologie în vederea organizării celui de-al doilea Congras National de Ultrasonografie si a Cursului European Tumori Digestive, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoc.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Ultrasonografic în Medicină și Biologie în vederea organizării celui de-al doilea Congres Național de Ultrasonografie și a Cursului European Tumori Digestive, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie în vederea organizării celui de-al doilea Congres Național de Ultrasonografie și a Cursului European Tumori Digestive, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Florin Vasile Stamatian;

Analizând Referatul nr. 38994 din 30.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie în vederea organizării celui de-al doilea Congres Național de Ultrasonografie și a Cursului European Tumori Digestive, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 100.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie în vederea organizării celui de-al doilea Congres Național de Ultrasonografie și a Cursului European Tumori Digestive, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

•ecretarul municipiului, \jr. Mircea Jorj

Nr. 414 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)