Hotărârea nr. 413/2005

Hotărârea 413/2005 - Alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Breasla Barabas Miklos Ceh în vederea executării lucrărilor de reparare a clădirii sediului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Breasla Barabâs Miklos Ceh în vederea executării lucrărilor de reparare a clădirii sediului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Breasla Barabâs Miklos Ceh în vederea executării lucrărilor de reparare a clădirii sediului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și consilierilor Molnos Lajos și Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.73278 /29. IV.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Breasla Barabâs Miklos Ceh în vederea executării lucrărilor de reparare a clădirii sediului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Breasla Barabâs Miklos Ceh în vederea executării lucrărilor de reparare a clădirii sediului, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr.413 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

;cretarul municipiului,