Hotărârea nr. 412/2005

Hotărârea 412/2005 - Încheierea unui act aditional (prelungirea termenului de realizare a constructiei).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional (prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional Ia contractul de concesiune - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37811 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune înheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.39419/02.06.2004, privind prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 39419 din 02.06.2005, încheiat în baza Hotărârilor nr.135/2004, 270/2004, 439/2004 și 796/2004 în vederea realizării obiectivului Școala Europeană Erasmus Cluj-Napoca, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr.412 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,