Hotărârea nr. 409/2005

Hotărârea 409/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 144/2002 (privind măsuri pentru aplicarea Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 144/2002 (privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 144/2002 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, în sensul că se modifică Regulamentul de acordare a mesei gratuite la Cantina de ajutor social și se instituie obligația efectuării muncii în folosul comunității pentru beneficiarii serviciilor Cantinei de ajutor social - proiect din initiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 35.821 din 17.05.2005 al Serviciului de protecție socială prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 144/2002;

Reținând prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației puiblice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 144/2002, în sensul că se modifică Regulamentul de acordare a mesei gratuite la Cantina de ajutor social și se instituie obligația efectuării muncii în folosul comunității pentru beneficiarii serviciilor Cantinei de ajutor social, conform Anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Cantina de ajutor social și pensiune, Direcția control. Direcția tehnică, Serviciul protecție civilă și PSI și Serviciul protecție socială.


Nr. 409 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALĂ

ANEXA I la Hotărârea nr. 409 / 2005

REGULAMENT

privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social

Art. 1. Acordarea mesei la Cantina de ajutor social se face în următoarele condiții:

 • a)   în baza cererii solicitantului, însoțită de actele doveditoare, în urma anchetei sociale efectuate de personalul Serviciului protecție socială, prin dispoziția primarului;

 • b)  acordarea se face începând cu data de 01 a fiecărei luni;

 • c)  în conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social, Art. 2, beneficiază cu prioritate de serviciile acesteia persoanele vârstnice, bolnavii cronici, copiii preșcolari, elevii și studenții:

 • d)  numărul porțiilor propuse a se acorda familiei solicitantului, se stabilește în urma efectuării anchetei sociale.

Art. 2. înscrierea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social în tabelele nominale pentru acordarea mesei gratuite sau cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană se face numai în baza dispoziției primarului, semnată și înregistrată până cel târziu la data de 25 a fiecărei luni.

Art. 3. Având în vedere prevederile Art. 2 din prezentul Regulament, termenul limită de prezentare a actelor de către solicitanți/beneficiari, pentru acordarea/menținerea dreptului de masă la Cantina de ajutor social pentru luna următoare, este data de 20 a lunii în curs.

Art. 4. Termenul limită de predare la Cantina de ajutor social a tabelelor nominale pentru masă gratuită și masă cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, este data de 27 a fiecărei luni.

Art. 5. După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce privește acordarea dreptului la masă gratuită sau masă cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, în următoarele situații:

 • a)   în cazuri de forță majoră, situații de urgență și pentru cazuri deosebite (incendii, accidente rutiere, feroviare, aviatice, calamități naturale, în urma cărora persoane singure sau familii rămân fără adăpost și mijloace de subzistență), în baza anchetei sociale, prin dispoziția primarului;

 • b)  în cazuri sociale deosebite, pentru persoane singure sau familii aflate în situații de risc, în baza anchetei sociale, prin dispoziția primarului.

Art. 6. După data de 01 a lunii în curs, se admit modificări în tabelele nominale în ceea ce privește încetarea dreptului la masă gratuită sau diminuarea numărului de porții gratuite, în următoarele situații:

 • a)  în cazul decesului persoanei singure;

 • b)  în cazul decesului unui membru al familiei beneficiare;

 • c)  când se constată, prin ancheta socială sau alte mijloace, că persoana singură sau familia beneficiară nu se mai încadrează în condițiile Legii nr. 208/1997 privind Cantinele de ajutor social;

 • d)  în situația în care unul sau mai mulți membri apți de muncă din familia beneficiară de serviciile Cantinei de ajutor social absentează nejustificat în perioada programată, de la munca în folosul comunității;

 • e)   pentru cazurile în care se constată că beneficiarii vând produsele primite;

 • f)   pentru beneficiarii care au un comportament inadecvat, care utilizează un limbaj trivial, violența fizică sau verbală în relațiile cu angajații Serviciului protecție socială sau ai Cantinei de ajutor social.

Art. 7. Solicitarea de acordare a mesei la Cantina de ajutor social, se respinge în următoarele situații:

 • a)   pentru copiii sub un an și cei de vârstă școlară care nu frecventează cursurile învățământului obligatoriu;

 • b)  când prin ancheta socială se constată că persoana singură sau familia solicitantă nu se află într-o situație de risc social.

Art. 8. Pentru persoanele aflate în situații deosebite se pot acorda anumite facilități, după cum urmează:

 • a)   posibilitatea transportării hranei la domiciliu, pentru beneficiarii dependenți de domiciliu;

 • b)   posibilitatea acordării săptămânal a hranei (hrană rece), pentru beneficiarii care locuiesc în zone izolate sau sunt infestați cu virusul HIV(SIDA).

/ȘEF SERVICIU,

VAJLER MORAR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL PROTECȚIE SOCIALĂ

ANEXA II

la Hotărârea nr. 409 / 2005

(munca comunitară pentru beneficiarii de masă gratuită la Cantina de ajutor social)

Art. 1. In conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Consiliului localal municipiului Cluj-Napoca stabilește participarea persoanelor care beneficiază de serviciile cantinei de ajutor social ia unele activități gospodărești,

Art. 2. Obligația de a efectua muncă în folosul comunității, o au toate persoanele apte de muncă din familiile beneneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social;

Art. 3. Numărul de ore de muncă în folosul comunității pentru fiecare dintre persoanele apte de muncă din familiile beneneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, este de cel mult 72 de ore, fără a se depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii și se stabilește prin anchetă socială, în funcție de numărul de porții de mâncare de care benefciază familia. în situația în care familia este beneficiară și de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, iar persoanele apte de muncă din cadrul acesteia au fost programate să presteze un anumit număr de ore de muncă în folosul comunității în baza art.6, alin (2) și (3), pentru a beneficia și de masă gratuită la Cantina de ajutor social, numărul porțiilor de mâncare stabilindu-se prin ancheta socială, membri acesteia apți de muncă, au obligația de a efectua un număr de ore de muncă în folosul comunității egal cu cel stabilit pentru statutul lor de beneficiari de ajutor social.

Art. 4. Listele cu programarea la munca în folosul comunității se afișează la casierie la data plății ajutorului social, la Afișierul sediului Primăriei municipiului Cluj-Napoca din Piața Unirii, nr. 1 și la sediul Cantinei de ajutor *                    social.

Art. 5. Persoanele beneficiare de masă gratuită la Cantina de ajutor social au obligația de a efectua muncă în folosul comunității conform programării făcute de către inspectorii Serviciului protecție socială.

Art. 6. Motivarea absențelor de la munca în folosul comunității în perioada programată, se poate face:

 • •   numai în cazuri excepționale, pentru situații deosebite ivite în familia beneficiarului serviciilor Cantinei de ajutor social, cu condiția recuperării acestora; (Pentru situațiile de acest gen, învoirea se solicită în dimineața zilei de lucru de la reprezentantul Primăriei însărcinat cu efectuarea prezenței, care va înregistra atât învoirea cât și ziua în care se programează recuperarea. Nu se admit învoiri după deplasarea la punctul de lucru).

 • •   pentru cazuri de boală, cu o adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să justifice tratamentul prescris și perioada recomandată pentru refacerea sănătății. (Pentru situațiile de acest gen persoana în cauză are obligația de a anunța personal sau prin intermediul altei persoane situația survenită, numărul de zile care va lipsi și când va recupera zilele de muncă în folosul comunității neefectuate.)

Art. 7. Persoana aptă de muncă care nu și-a efectuat în luna anterioară toate orele programate la munca în folosul comunității, pentru a putea beneficia în continuare de masă gratuită la Cantina de ajutor social, are obligația de a recupera în luna curentă, pe lângă orele programate pentru această lună, toate orele restante neefectuate în luna anterioară, inclusiv cele motivate pentru caz de boală.

Art. 8. în cazuri deosebite, când persoana aptă de muncă se află în convalescență în urma unor intervenții chirurgicale, fracturi sau afecțiuni cronice diverse pentru care recomandarea medicală de scutire de la munca în folosul comunității depășește trei luni consecutive, persoana în cauză, pentru a beneficia în continuare de serviciile Cantinei de ajutor social fără a avea obligația de a efectua munca în folosul comunității, are obligația de a prezenta un certificat medical eliberat de Comisia de expertiză a capacității de muncă care să îi dovedească incapacitatea de muncă.

/ ȘEF SERVICIU, / VALI R-AIpRAR