Hotărârea nr. 408/2005

Hotărârea 408/2005 - Unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 34/1998, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31.703 din 27.04.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune spre aprobare următoarea Grilă de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care pot primi subvenții de la bugetul local;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 și prevederile H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2, lit. “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Grila de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care

înființează și administrează unități de asistență socială care pot primi subvenții de la bugetul local:

Nr. cri.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observații

1

Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității.

1-20

Criteriu eliminatoriu

2

Ponderea serviciilor de asistență socială în raport cu celelalte activități desfășurate.

1 - 15

o

3

Resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistentă.

1 - 15

4

Nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistență socială.

1 - 15

5

Experiența asociației/fundației în domeniul acordării serviciilor de asistență socială.

1 - 15

6

Aportul partenerilor în dezvoltarea serviciilor de asistență socială.

1 - 10

7

Existența de contracte și convenții de parteneriat cu alte instituții publice și private.

1 - 10

Punctajul maxim care se poate obține

100

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și Serviciul protecție socială.

Nr. 408 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj—