Hotărârea nr. 406/2005

Hotărârea 406/2005 - Solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale, precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere, datorate bugetului local de către S.C. TMC S.A. Cluj-Napoca.COXSII II I I.OCAI. AL MUNICIPIULUI

CI L.I-N AI’OCA

II O T Ă R Â R E

privind solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere, datorate bugetului local de către SC I Al.C. S.A. ( luj-Xapoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

I xaminând proiectul de hotărâre privind solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata dobânzilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local de către S.C. T.C.M. S.A. Cluj-Xapoca proiect din inițiativa consilierilor locali: Remus Gabriel Lăpușan. Petru Iacob Pâinea. Palii Carul. O\ idiu I aureau 1 urdean. întocmit conform Ol Ci 2b 2004 și a Legii nr. I 37 2002:

Analizând Referatul prin care se propune scutirea la plată a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate.

Reținând ari. 121 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. art.lX din Legea nr. 137 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și art.26 și 27 din Ordonanța de I rgentă a Guvernului nr. 26'2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aliate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Stalului și consolidarea unor privatizări.

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiilor art.38 al.2 lil. ”d“ și art. 46 din l.egea nr. 215 2001 a administrației publice locale.

11 O I Â R Â S T E:

AR 1.1. Se face aplicarea ari.26 alin.l I ). lit.e) din OUG 26 2004. sculindu-se la plată dobânzile și penalitățile de întârziere aferente obligațiilor bugetare cuprinse în certificatul de obligații bugetare, calculate până la data transferului asupra dreptului de proprietate.(20.06.2003) . după cum urmează:

Impozit pe clădiri:                         dobânzi de întârziere: 138.610.620 Ici

penalități de întârziere: 3.752.271 lei

Impozit teren:                              dobânzi de întârziere: 60.252.587 lei

penalități de întârziere: 3.802.964 lei

l avă asupra mijloacelor de transport dobânzi de întârziere: 524.513.247 lei penalități de întârziere: 25.410.100 Ici

AR 1.2. Scutirea se acordă cu condiția achitării următoarelor obligații:

  • • debitul cuprins în ceriificatul de obligații bugetare

  • • dobânzile și penalitățile aferente debitului cuprins în certificatul de obligații

bugetare calculate începând cu dala transferului dreptului de proprietate

  • • obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente după data de

311 2.2003. precum și a dobânzilor și penalităților aferente acestor obligații bugetare.

AR 1.3. Nercspectarea prevederilor ari.2 al prezentei hotărâri conduce la pierderea valabilității înlesnirilor și continuarea executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate.

AR 1.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția taxe și impozite

locale.


\r. 406 din 3 I mai 2005 (I lolărârca a lost adoptată cu 16 \ oluri)