Hotărârea nr. 405/2005

Hotărârea 405/2005 - Solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale, precum si a dobânzii si penalitătilor de întârziere, datorate bugetului local de către S.C. Fortpres – Cug S.A. Cluj-Napoca.


UOXSII II I LOCAL Al Ml XICIPIULl I Ci l .l-X \POCA

II O I Ă R Â R E

privind .solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere, datorate bugetului local de către S.C. IOR I PREȘ - ( l (. S.A. CLUJ-NAPOCA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

I xaminand proiectul de hotărâre privind solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local de către S.C. I ORTPRES - C'UG S.A. Cluj-Napoca. proiect din inițiativa consilierilor locali: Rcmus Gabriel Lăpușan. Petru lacob Pânlea. Pall'v C’arol. Ovidiu I aureau l urdcan. întocmit conform (JUG 26 2004 și a l.egii nr. 137/2002;

Analizând Referatul prin care se propune scutirea de la plata dobânzilor și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31.12.2003. cuprinse în certificatul de obligații bugetare.

Reținând ari. 121 din OG 92'2003 privind Codul de procedură fiscală, ari. 18 din l egea nr. 137 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și an.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aliate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Parlicipațiilor Statului și consolidarea unor privatizări.

Văzând av izul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiilor ari.38 al.2 lit. "d" și ari. 46 din Legea nr. 2I5 2OOI a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

AR 1.1. Se face aplicarea ari.26 al.l lil."e" din OUG 26 2004. scutindu-se la plata dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare cuprinse în certificatul de obligații bugetare, calculate până la dala transferului de proprietate (24.11.2004). după cum urmează:

Impozit pe clădiri:                  dobânzi de întârziere: 265.134.004 lei

penalități de întârziere: 39.108.959 lei

Impozit teren:                      dobânzi de întârziere: 73.197.612 lei

penalități de întârziere: 19.629.43 I lei

AR 1.2. Scutirea se acordă cu condiția achitării următoarelor obligații:

  • - debitul cuprins în certificatul de obligații bugetare:

  • - dobânzile și penalitățile aferente debilului cuprins în certificatul de obligații bugetare calculate începând cu dala transferului dreptului de proprietate:

  • - obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente după dala

de 31.12.2003. precum și a dobânzilor și penalităților aferente acestor obligații bugetare.

\RI.3 Xcrcspcclarea prevederilor ari.2 al prezentei hotărâri conduce la pierderea valabilității înlesnirilor și începerea'continuarea executării silite pentru întreaga sumă neplălită. inclusiv a dobânzilor și penalităților dc întârziere calculate de la dala la care termenele și sau condițiile nu au fost respectate.

ART.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția taxe și impozite

locale.


Nr.405 din 3 I mai 2005

(I lotărârca a fost adoptată cu 19 voturi)


Președinte dc/ședință.

Or. AttiladLvĂsZLO

, • V Contrasemnează:

x Secretarul municipiului. \ .Ir. Mircea JOR.I

■■ ■ w*7