Hotărârea nr. 403/2005

Hotărârea 403/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru premierea gimnastei Oana Mihaela Ban, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru premierea gimnastei Oana Mihaela Ban, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru premierea gimnastei Oana Mihaela Ban, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 38294 din 26. 05. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru premierea gimnastei Oana Mihaela Ban, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru premierea gimnastei Oana Mihaela Ban, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art,2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 403 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: ecretarul municipiului, . Jr. Mircea JORJ