Hotărârea nr. 401/2005

Hotărârea 401/2005 - Alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundatiei cultural folclorice „Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare si masă a Ansamblului coral-coregrafic din orasul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației cultural folclorice „Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral-coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-N'apoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației cultural folclorice „Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral-coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17047/10.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 40.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral-coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit. ,”d” și art.46 din Legea nr. 215/2001 a administrițaiei publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 60.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 Fundației cultural folclorice „Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral-coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2, Cu îndeplinirea prevderilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr. 401 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj