Hotărârea nr. 40/2005

Hotărârea 40/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 694/2004 (vânzarea spatiilor comerciale se de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.694/2004 ( vanzarea spatiilor comerciale si de prestări servicii , conform Legii nr.550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința de ordinara , Examinând proiectul de hotarare privind modificarea art. 1, anexa la Hotararea nr.694/2004, pentru anularea poziției nr.587 cu privire la vanzarea spațiului cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr.3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.328 din 15.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune modificarea art. 1, anexa la Hotararea nr.694/2004 pentru anularea poziției nr.587, cu privire la vanzarea spațiului cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr.3, in suprafața de 35,89 ;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba modificarea art.1 din Hotararea nr. 694/2004 in sensul ca se anuleaza poziția nr.587, referitor la spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr.3

ART.2 - Cu indeplimrea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar

de stat.Reședințe de ședința,

<Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului \ Jr. Mircea Jorj

Nr. 40 din 22 februarie 2005 ( Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi).