Hotărârea nr. 4/2005

Hotărârea 4/2005 - Încetarea mandatului de consilier al d-lui. Petru Călian si validarea mandatului consilierului supleant Mircea Cosmin Petric.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Petru Călian și validarea mandatului consilierului supleant Mircea Cosmin Petric, din partea P. R. M.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,


Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Petru Călian și validarea mandatului consilierului supleant Mircea Cosmin Petric, din partea P. R. M. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând rezultatul alegerilor generale din noiembrie 2004;

Analizând referatul nr. 82370 din 13 decembrie 2004 al Biroului Relații Consiliul Local, se constată încetarea de drept a mandatului consilierului Petru Călian și validarea mandatului de consilier supleant al d-lui Mircea Cosmin Petric.

Reținând adresa nr. 505/13 decembrie 2004, înregistrată la Registratura generală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 82370 în data de 13 decembrie 2004, prin care Partidului România Mare ne comunică următorul consilier supleant de pe lista P.R.M. de la alegerile locale din 6 iunie 2004, în persoana d-lui Mircea Cosmin Petric;

Luând act de demisia d-lui Petru Călian nr. 508 din 28 decembrie 2004, înregistrată Ia Registratura generală a Primăriei sub nr. 85096/2 în 28 decembrie 2004;

Potrivit dispozițiunilor art. 60 al 1 lit. a, 34 al. 1 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 încetează mandatul de consilier local al domnului Petru Călian, din partea P. R.M.

Art. 2 Se validează mandatul consilierului supleant Mircea Cosmin Petric, din partea P. R.M.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului Cluj-Napoca

Nr. 4 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. LASZLO Attila

/ / r

■V

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \jr. Mircea JORJ