Hotărârea nr. 399/2005

Hotărârea 399/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru participarea Ansamblului Folcloric Doina la Festivalului International de Folclor „Quebec Scene des Enfants du Monde”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru participarea Ansamblului Folcloric Doina la Festivalul Internațional de Folclor “Quebec Scene des Enfants du Monde”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru participarea Ansamblului Folcloric Doina la Festivalul Internațional de Folclor “Quebec Scene des Enfants du Monde”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 26368 din 27.04.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru participarea Ansamblului Folcloric Doina la Festivalul Internațional de Folclor “Quebec Scene des Enfants du Monde”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘‘d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 100.000.000 de lei de la bugetul local pc anul 2005 Palatului Copiilor pentru participarea Ansamblului Folcloric Doina la Festivalul Internațional de Folclor “Quebec Scene des Enfants du Monde”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj,

Nr. 399 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)