Hotărârea nr. 395/2005

Hotărârea 395/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Sindicatului Corului Filarmonicii Transilvania pentru sustinerea unui concept cu scopuri umanitare la Budapesta, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Sindicatului Corului Filarmonicii Transilvania pentru susținerea unui concert cu scopuri umanitare la Budapesta, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Sindicatului Corului Filarmonicii Transilvania pentru susținerea unui concert cu scopuri umanitare la Budapesta, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37123/24.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 30.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Sindicatului Corului Filarmonicii Transilvania pentru susținerea unui concert cu scopuri umanitare la Budapesta, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Sindicatului Corului Filarmonicii Transilvania pentru susținerea unui concert cu scopuri umanitare la Budapesta, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 395 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,