Hotărârea nr. 392/2005

Hotărârea 392/2005 - Alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Universitătii Tehnice pentru organizarea editiei a IX-a a „Zilelor Stiintifice ale Retelei de Cercetare Antreprenoriat”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de Ia bugetul local pe anul 2005 Universității Tehnice pentru organizarea ediției a IX-a a “Zilelor Științifice ale Rețelei de Cercetare Antrcprcnoriat”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Universității Tehnice pentru organizarea ediției a IX-a a “Zilelor Științifice ale Rețelei de Cercetare Antreprenoriat”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 19019 din 21.03.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Universității Tehnice pentru organizarea ediției a IX-a a “Zilelor Științifice ale Rețelei de Cercetare Antreprenoriat”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Universității Tehnice pentru organizarea ediției a IX-a a “Zilelor Științifice ale Rețelei de Cercetare Antreprenoriat”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


Nr. 392 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: crctarul municipiului, \ ir. Mircea Jori