Hotărârea nr. 391/2005

Hotărârea 391/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 109/2005 pentru achitarea cheltuielilor de întretinere si functionare a patru centre din cadrul Fundatiei Prison Fellowship România în perioada iulie-decembrie a.c.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 109/2005 pentru achitarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a patru centre din cadrul Fundației Prison Fellowship Romania în perioada iulie - decembrie a.c.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 109/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33598 din 16.05.2004 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 109/2005, în sensul alocării sumei de 400.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a patru centre din cadrul Fundației Prison Fellowship Romania, în perioada iulie - decembrie a.c.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit.”d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l din Hotărârea nr. 109/2005, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 400.000.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005, pentru achitarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a patru centre din cadrul Fundației Prison Fellowship Romania, în perioada iulie - decembrie a.c., sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE ]}E ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

.ecretarul municipiului, \jr. Mircea Jori

Nr. 391 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)