Hotărârea nr. 39/2005

Hotărârea 39/2005 - Modificarea Hotărarii nr. 595/2004;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.595/2004

Consiliu! local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.520/2000 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr 329 din 15.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 595/2004;

Reținând avizul comisiei de specialitate precum si raportul Comisiei de validare,in urma votului secret exprimat;

Potrivit dispozitiunilor art.38 si 46 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

stat.municipiului.


Art.I - Se modifica art 1 al Hotărârii nr.595/2004 in sensul modificării componentei comisiei mixte de atribuire a spatiilor cu alta destinație decât cea de locuința după cum urmeaza :

Președinte : Popa Adrian- viceprimar

Membrii:

Secretarul municipiului

ALIANȚA DA -Horea Florea ALIANȚA D A - Florin Stamatian

PSD          - Ștefan Dimitriu

UDMR        - Palfi Carol

PRM          - Petric Mircea

Director Direcția Fondului Imobiliar de Stat Sef Serviciu Taxe, chirii, impozite, preturi Sef Serviciu Spatii cu alta destinație

Art.II - Cu indeplinirea hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de

Nr. 39 din 22 februarie 2005 (Hotarea a fost adoptata cu 25 voturi).