Hotărârea nr. 387/2005

Hotărârea 387/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 116/2005 privind alocarea sumei de 4.500.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului pentru sustinerea cheltuielilor de functionare ale sediului (apă, gaz, energie electrică, telefon), în limita sumei aprobate prin HCL nr. 116/2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 116/2005 privind alocarea sumei de 4.500.000


lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului pentru susținerea cheltuielilor de funcționare ale sediului (apă, gaz, energie electrică, telefon), în limita sumei aprobate prin HCL 116/2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 116/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33821 din 24.05.2004 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 116/2005, în sensul alocării sumei de 4.500.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului pentru susținerea cheltuielilor de funcționare ale sediului (apă, gaz, energie electrică, telefon), în limita sumei aprobate prin HCL 116/2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit.”d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I, Se modifică art.l din Hotărârea nr. 116/2005, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se alocă suma de 4.500.000 lei/lunar de la bugetul local pe anul 2005 Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului pentru susținerea cheltuielilor de funcționare ale sediului (apă, gaz, energie electrică, telefon)”, în limita sumei aprobate prin Hotărârea nr. 116/2005, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE D& ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:


Nr. 387 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)