Hotărârea nr. 386/2005

Hotărârea 386/2005 - Alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Profesorilor de Limba si Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” pentru organizarea celui de-al VI-lea „Simpozion National de Didactica Limbii si Literaturii Române”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română “Ioana Em. Petrescu” pentru organizarea celui de-al Vl-lea “Simpozion Național de Didactica Limbii și Literaturii Române”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română “Ioana Em. Petrescu” pentru organizarea celui de-al Vl-lea “Simpozion Național de Didactica Limbii și Literaturii Române”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37279 din 25.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română “Ioana Em. Petrescu” pentru organizarea celui de-al Vl-lea “Simpozion Național de Didactica Limbii și Literaturii Române”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română “Ioana Em. Petrescu” pentru organizarea celui de-al Vl-lea “Simpozion Național de Didactica Limbii și Literaturii Române”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 386 din 31 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: Secretarul municipiului, jr. Mircea Jorj