Hotărârea nr. 380/2005

Hotărârea 380/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 129/02.08.2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare nr. 19.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 129/02.08.2000,

pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Ștefan Cel Mare nr.19.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinara,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 129/02.08.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Ștefan Cel Mare nr.19, detinut de SC FRIZERIA OPERA SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.1020 din 26.05.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 129/02.08.2000 , detinut de SC FRIZERIA OPERA SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta Ștefan Cel Mare nr. 19, în suprafață de 61,92 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și art. 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. nr. 129/02.08.2000, detinut de SC FRIZERIA OPERA SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Ștefan Cel Mare nr.19, în suprafață de 61,92 mp., cu o cota de asociere de 15.000.000 (1500 leu greu) lei/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de prestări servicii.

ART.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului in baza Legii 10/2001, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 26.07.2005 pana la 25.07.2007.

ART.3 - Contractul inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator.

ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. LaszloAttila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului Jr. Mircea Jori <


Nr. 380 din 31.05.2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)