Hotărârea nr. 38/2005

Hotărârea 38/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 596/2004.


CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA R E

privind modificarea Hotărârii nr.596/2004

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.596/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84 din 14.02.2005 al Direcției fondului imobiliar de stal, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.596/2004 în sensul modificării componenței Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat:

Văzând raportul Comisiei de validare în urma votului secret exprimat precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art.l al Hotărârii nr.596/2004 în sensul modificării componenței Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat după cum urmează:

PREȘEDINTE: Boros Janos - viceprimar

MEMBRI: ALIANȚA D.A. - Ovidiu Turdean

ALIANȚA D.A. - Tudor Radu Pușcaș

PSD

PRM

Alexandru Cordoș

- Mihai Sandu

l'DMR       - Somogyi Gyula

Director D.F.I.S.

Consilier juridic

Șef serviciu locativ,sinteză spații

Restul articolelor rămân nemodificate

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

fondului imobiliar de stat.
Contrasemnează: SccĂtarul municipiului. ^ĂMircea


Nr. 38 din 22 februarie 2005 [Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)