Hotărârea nr. 376/2005

Hotărârea 376/2005 - Prelungirea unui contract de asociere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința extraordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1027 din 26.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 93/20.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat pe str. Iuliu Maniu nr. 3, S.C. Art Impex SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 93/20.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat pe str. Iuliu Maniu nr. 3, S.C. Art Impex SRL, pentru o cota de asociere lunara de 34.000.000 lei (3.400 lei noi), indexabila cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este pana soluționarea revendicării dar nu mai mult de 2 ani, incepand cu data de 30.03.2005 pana la data de 30.03.2007.Contractul inceteaza de drept la data predării spațiului către revendicator

ARTA - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila


Nr. 376 din 31.05.2005

(Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)