Hotărârea nr. 372/2005

Hotărârea 372/2005 - Atribuirea în regim de comodat a unui spatiu cu altã destinatie decât aceea de locuintã.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE privind atribuirea in regim de comodat a unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind atribuirea in regim de comodat a unui spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 1026 din 26.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea in regim de comodat a spațiului cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observator nr. 1 bl. OS1,Politiei municipiului Cluj-Napoca in suprafața de 58,85 mp, format din din 2 incaperi in suprafața de 52 mp si o cota din holul de acces comun de 6,85 mp, pentru infiintarea Secției nr. 6 de Politie;

Reținând avizul Comisiei mixte precum si al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice

locale,


HOTĂRĂȘTE:

ART.l- Se aprobă atribuirea, in regim de comodat, a spațiului cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Observator nr. 1, Bl. OS1 in suprafața de 58,85 mp format din din 2 incaperi in suprafața de 52 mp si o cota din holul de acces comun de 6,85 mp Politiei municipiului Cluj-Napoca, pentru infiintarea Secției nr. 6 de Politie

ART.2- Termenul atribuirii este de 2 ani incepand cu data adoptării prezentei hotarari.

ART.3- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attiia

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului

Nr. 372 din 31.05.2005

(Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)