Hotărârea nr. 371/2005

Hotărârea 371/2005 - Atribuirea, prin inchiriere, a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. V. Pârvan nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE privind atribuirea, prin închiriere, a unui spațiu cu altă destinație

decât aceea de locuința.situat in municipiul Cluj-Napoca str. V. Parvan nr.8

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința extraordinara,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea, prin închiriere, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuința situat in municipiul Cluj-Napoca str. V. Parvan nr.8 - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri:Stefan Dimitriu, Horea Florea, Florin Stamatian,Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nrl014 din 25.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea, prin inchiriere, a spațiului cu altă destinație situat in municiupiul Cluj-Napoca , str.V. Parvan nr.8, in suprafața 152,55 mp., Asociației Hans Spalinger ;

Reținând avizul comisiei mixte al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 al.2 lit.”f” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ARTl - Se atribuie, prin închiriere, spațiul cu altă destinație situat in municipiul Cluj-Napoca , str. V. Parvan nr.8, in suprafață de 152,55 mp., Asociației Hans Spalinger .

ART.2 - Termenul inchirierii este de 2 ani.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:


\ Secretarul municipiului,

Ur. Mircea J°4^

Nr.371 din 31 mai 2005 (Hotarea a fost adoptata cu 26 voturi)