Hotărârea nr. 370/2005

Hotărârea 370/2005 - Atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRA R E

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Horea nr. 72, ap.2 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdcan. Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 1114 din 26.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune atribuirea unei din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca. str.Horea nr.72, ap.2 pentru d-ul.PRUNEAN EMIL:

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f’ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă atribuirea prin închiriere a locuinței situată în municipul Cluj-Napoca, Str.Horea nr.72. ap.2. d-1 ui. PRUNE AN EMIL de la adoptarea hotărârii până la data de 08.04.2009.

Locuința are următoarea structură: I cameră = 12,39 mp., 1 bucătărie = 3.80 mp., 1 cămară = 0,83 mp.. 1 antreu = 2,40 mp..wc = 1,56 mp.

Alt.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar dc stat. Direcția economică.

PREȘE DINTE DE./ȘED1NȚĂ,

Dr. LASZLQĂTTILA

Nr. 370 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretam 1 m un i c i pi ul u i, \ Jr.Mircea Jori