Hotărârea nr. 369/2005

Hotărârea 369/2005 - Prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Teromina Prodcom S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu

S.C. TEROMINA PRODCOM S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința de extraordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii asocierii Consiliului local cu S.C. TEROMINA PRODCOM S.R.L. - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea,Florin Stamatian,Ștefan Dimitriu, Palfi Carol.Petric Mircea ;

Analizând Referatul nr. 1018/25.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. TEROMINA PRODCOM S.R.L.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.30, in suprafața de 198,77 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. TEROMINA PRODCOM S.R.L. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr.30 ,in suprafața de 198,77 mp., cu magazin nealimentar, in următoarele condiții:

S.C. TEROMINA PRODCOM S.R.L. se obliga :

  • a)  sa achite cota de asociere de 37.000.000 ( 3700 leu nou ) lei/luna, indexabila cu rata inflației;

  • b)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

    ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai


mult de 2 ani.Contractul inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila


Nr. 369 din 31 mai 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)