Hotărârea nr. 367/2005

Hotărârea 367/2005 - Suportarea din bugetul local si trecerea pe cheltuieli a sumelor consemnate în Somatia din Dos. exec. nr. 211/2002 de la Biroul exec.judec. Câmpian Mihai Radu în baza Deciziei civile nr. 2090/2000 a Curtii de Apel Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a suinelor consemnate în Somația din Dos. excc. nr. 211 / 2002 de la Biroul excc. judec. Cîmpian Mihai-Radu în baza Deciziei civile nr. 2090 / 2000 a Curții de Apel Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumelor consemnate în Somația din Dosarul execuțional nr. 211 / 2002 de la Biroul executorului judecătoresc Cîmpian Mihai-Radu în baza Deciziei civile nr. 2090 / 2000 a Curții de Apel Cluj - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr. 14423 / 16.03.2005 al Direcției economice cu privire la suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 349.823.000 lei. reprezentând daune cominatorii în baza Deciziei civile nr. 2090 / 2000 a Curții de Apel Cluj, plus cheltuieli de executare conform Procesului verbal de cheltuieli de la Biroul executorului judecătoresc Cîmpian Mihai-Radu;

Reținând prevederile art. 4 din Decretul - Lege nr. 61 / 1990 și ale art. 10 alin. 3 și 4 din Legea nr. 85 / 1992, republicată, precum și dispozițiile art. 3711 și urm. din Codul de procedură civilă - Cartea a V-a Despre executarea silită',

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 349.823.000 lei, reprezentând daune cominatorii în baza Deciziei civile nr. 2090 / 2000 a Curții de Apel Cluj, plus cheltuieli de executare conform Procesului verbal de cheltuieli de la Biroul executorului judecătoresc Cîmpian Mihai-Radu.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul Juridic-Contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Nr. 367 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează:


Sedretarul municipiului, \ Jr. Mircea.