Hotărârea nr. 366/2005

Hotărârea 366/2005 - Amplasarea constructiilor în regim provizoriu si definitiv pe terenuri apartinând domeniului public.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind amplasarea construcțiilor în regim provizoriu și definitiv pe terenuri aparținând domeniului public

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasării construcțiilor în regim provizoriu și definitiv pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37068 / 23.05. 2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea modalitatea amplasării pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a construcțiilor în regim provizoriu și definitiv;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂ RĂ Ș T E :

Art.l. - Se aprobă amplasarea construcțiilor în regim provizoriu și definitiv pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Cluj Napoca, care se va face numai în baza unor studii de urbanism (PUD sau PUZ, după caz ) avizate de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism și aprobate conform L.350/2001, care să reglementeze încadrarea în normele tehnice, sanitare, de siguranță în exploatare în vigoare,

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .Contrasemnează:

S( ful municipiului,

Nr. 366 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)