Hotărârea nr. 364/2005

Hotărârea 364/2005 - Aprobarea P.U.Z., Zona de locuit – B-dul. Muncii – Dealul Nou.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Zonă de locuit

- b-dul Muncii - Dealul Nou -

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru Zona de locuit - b-dul Muncii - Dealul Nou, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30838/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. pentru Zona de locuit - b-dul Muncii - Dealul Nou, beneficiari; Merca Viorel și asociații

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 2497/5098 din 03.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Zona de locuit - b-dul


Muncii - Dealul Nou, beneficiari; Merca Viorel și asociații prin care se stabilește funcțiunea de locuințe situate pe versanți slab construiți, cu regim de construire izolat, cu înălțime max. D+P+E. în funcție de rezultatele studiului geotehnic se propun trasee de străzi și zonele construibile. Pe o zonă improprie construirii se menține funcțiunea actuală de livadă. POT max. 25% și CUT max. 0,5. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 2497/5098 din 03.03.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

\Jr. Mircea Jorj

Nr. 364 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)